{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

App-terms

Waoo vilkår for brug

AFTALE OVERBLIK

Ved at opnå adgang til Mesh scannersoftwaren ("softwaren") eller cloud-tjenesten og bruge smartphone-/tabletapplikationen sammen eller hver for sig, der giver adgang til Waoo' enheder ("tjenesten"), accepterer du at være bundet af disse vilkår for brug mellem dig og Waoo ("aftalen"). Før du downloader, installerer, opnår adgang til eller gør brug af softwaren eller applikationen eller klikker på "accepter" bedes du nøje læse denne aftale, der indeholder de vilkår og betingelser, i henhold til hvilke du erhverver en licens til at bruge softwaren eller tjenesten. Denne aftale omfatter også privatlivspolitikken. Hvis du ikke er enig i denne aftale og/eller privatlivspolitikken, må du ikke opnå adgang til softwaren eller tjenesten. "Du", "dig" eller "din" betyder den enhed, som du repræsenterer, hvis du er ansat, og du erklærer, at du har juridisk bemyndigelse til at binde enheden eller dig personligt. "Waoo", "vi" eller "os" betyder Waoo og dennes tilknyttede virksomheder. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale, må du ikke downloade, installere, opnå adgang til eller gøre brug af softwaren eller tjenesten, og du må ikke klikke på "accepter". Hvis du downloader, installerer, opnår adgang til eller gør brug af softwaren eller tjenesten eller klikke på "accepter", erhverver du en licens til alene at bruge softwaren i objektkodeform eller at bruge tjenesten i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale, og du vil blive anset for at have accepteret og tiltrådt alle vilkårene og betingelserne i denne aftale.
Du anerkender og accepterer, at vi leverer softwaren eller tjenesten uden beregning og uden teknisk support og i den stand, den er og forefindes, og uden garanti eller underforståede betingelser af nogen art og uden sikkerhed eller garanti for, at vi fortsat vil stille softwaren eller tjenesten til rådighed i fremtiden. Vi kan fra tid til anden ændre tjenesten, vilkårene for din adgang til softwaren eller tjenesten, denne aftale eller privatlivspolitikken.

SOFTWARELICENS

I denne aftales løbetid giver Waoo dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig og begrænset licens til at bruge softwaren internt, udelukkende med henblik på at fastlægge den eventuelle tilstedeværelse af Waoo-enheder i små (f.eks. private) netværk og hjælpe med tekniske opgaver, såsom installation og problemløsning, der knytter sig til sådanne enheder. Det er ikke tilladt at videresælge, viderelicensere, eksportere, reeksportere eller på anden vis videredistribuere softwaren på nogen måde. Du anerkender og accepterer, at du alene er ansvarlig for levering, vedligeholdelse og drift af al software (herunder, uden begrænsning, alle operativsystemer, webbrowsere og al netværkssoftware), hardware, firmware, computer- og telekommunikationsudstyr og -tjenester og alle øvrige tredjepartsprodukter, materialer og tjenester, der er nødvendige eller nyttige for behørig download, installation, drift, adgang til og/eller brug af softwaren, og for betaling af alle gebyrer, omkostninger og udgifter, der er forbundet med alt det foranstående.

Tjenesten. Denne aftale regulerer din adgang til og brug af tjenesten. Vi kan levere tjenesten til dig med hjælp fra vores tilknyttede virksomheder, licensgivere og tjenesteleverandører. Du vil overholde alle love, regler og bestemmelser, der er gældende for din brug af tjenesten. Du vil også overholde privatlivspolitikken.

For at opnå adgang til tjenesten skal du registrere dig og oprette en godkendt konto med loginoplysninger. Du skal opbevare dine loginoplysninger fortroligt. Du skal sørge for, at dine registreringsoplysninger er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte, så længe du gør brug af tjenesten. Du er ansvarlig for enhver brug, der sker ved anvendelse af dine loginoplysninger, herunder alle aktiviteter foretaget af dig eller dine (slut-)brugere. Hvis en uberettiget person har opnået adgang til dine loginoplysninger, skal du straks give os besked.

Vi overvåger den generelle performance og stabilitet af tjenestens infrastruktur. Du må ikke hindre eller forstyrre denne overvågning. Hvis vi har grund til at antage, at et problem med tjenesten kan henføres til din brug af tjenesten, vil du samarbejde med os om at identificere kilden til problemet og løse dette.

Slutbrugeradgang via din enhed. Det er dit ansvar at indsamle det påkrævede samtykke fra (slut-)brugerne til at indsamle disse oplysninger, og du bekræfter, at du vil give os tilladelse til at opnå adgang til disse oplysninger med henblik på at generere de rapporter og analyser, du gerne vil se på Waoo-tjenestens skærme. Som en del af softwarelicensen eller tjenesten kan du vælge at overvåge trafikken. Hvis du gør dette, anerkender du, at vi vil fungere som din begrænsede databehandler med henblik på at levere tjenesten. Du anerkender og accepterer, at du skal sikre, at brugen af softwaren eller tjenesten eller tilladt i henhold til lokale love, og du accepterer at skadesløsholde og holde Waoo skadesløs, hvis din brug af softwaren eller tjenesten er i strid med en sådan lokal lov eller nogen anden gældende lov. Såfremt det kræves ifølge loven, accepterer du at offentliggøre en privatlivspolitik, der indeholder oplysninger om enhver anvendelse af personoplysninger, som du indsamler fra slutbrugere, herunder eventuelle oplysninger, der er indsamlet via tjenesten. Du accepterer at skadesløsholde og forsvare Waoo mod alle krav, der følger af overtrædelse af ovenstående forpligtelser.

Open source-software. Du kan modtage open source-software, når du bruger tjenesten. Du kan indhente en kopi af de licenser, i henhold til hvilke en sådan open source-software distribueres til dig, og enhver kildekode (og ændringer), som vi er forpligtede til at stille til rådighed i henhold til disse licenser, via produktets web-brugerinterface.

Acceptabel brug. Du må ikke: (a) oversætte, kopiere, modificere, tilpasse, ændre, foretage reverse engineering, skabe afledte værker, dekompilere eller adskille nogen del af softwaren, (b) sublicensere, sublease, lease, sælge, distribuere, udleje, tillade gentagen brug af eller tildeling af øvrige rettigheder til softwaren eller videresælge eller sublicensere tjenesten, eller (c) bruge eller opnå adgang til softwaren eller tjenesten: (i) på en måde, der forbudt i henhold til en lov, en forordning, et offentligt påbud eller en dom, (ii) for at krænke andres rettigheder eller sende oplysninger eller indhold, der er ulovligt, skadevoldende, voldeligt, pornografisk, racistisk eller etnisk krænkende, injurierende, krænkende, krænker privatlivets fred eller publikationsrettigheder, er chikanerende, ydmygende over for andre mennesker (i offentligheden eller på anden vis), ærekrænkende, truende, eller som du ikke har ret til at stille til rådighed i henhold til en lov eller i henhold til et gældende kontrakts- eller tillidsforhold, (iii) for at forsøge at opnå uberettiget adgang til, teste sårbarheden af eller afbryde tjenesten eller nogen øvrige tjenester, enheder, oplysninger, konti eller netværk, (iv) for at sende spam eller distribuere malware, (v) på en måde der kan skade softwaren eller tjenesten eller svække andres brug deraf, (vi) på en måde, der har til hensigt at komme uden om softwaren eller tjenestens tekniske begrænsninger eller brugsbegrænsninger, eller (vii) i en anvendelse eller situation, hvor fejl ved softwaren eller tjenesten kan medføre død eller alvorlig personskade eller alvorlig fysisk skade eller miljøskade.

Du skal sikre dig, at din brug af softwaren eller tjenesten til enhver tid overholder alle gældende privatlivspolitikker og alle gældende love og bestemmelser, herunder eventuelle krypteringskrav. Du accepterer, at hvis du bliver bekendt med, at en af dine brugere er skyld i en overtrædelse, vil du straks indstille den pågældende brugers adgang til softwaren eller tjenesten.

Hvis du bliver bekendt med, at din adgang eller en brugers adgang til eller brug af softwaren eller tjenesten er i strid med ovennævnte afsnit, vil du straks træffe foranstaltninger til at standse den forbudte aktivitet eller indstille brugerens adgang.

Ejerskab. Vi og vores licensgivere ejer og beholder alle rettigheder til softwaren og/eller tjenesten og al tilknyttet Waoo-software, herunder alle forbedringer, opgraderinger, modifikationer og afledte arbejder, og alle immaterielle rettigheder knyttet dertil. Vi kan frit anvende enhver feedback (såsom kommentarer eller forslag), som du giver os vedrørende softwaren eller tjenesten, til ethvert formål, selv om du aldrig vil være underlagt en forpligtelse om at afgive en sådan feedback. Vi kan indstille din brug af softwaren eller tjenesten med omgående virkning, hvis vi med rimelighed vurderer, at du eller din brug af softwaren eller tjenesten er i strid med aftalen, eller hvis din brug af softwaren eller tjenesten udgør en sikkerhedsrisiko for softwaren eller tjenesten, eller såfremt en sådan indstilling af brugen er påkrævet i henhold til en domstolsafgørelse eller en anden anmodning fra en retshåndhævende myndighed.

Ophør. Vi kan bringe denne aftale og din licens til softwaren eller tilladelse til brug af eller adgang til softwaren til ophør med 15 dages forudgående varsel pr. e-mail, hvis vi på noget tidspunkt beslutter os for at indstille tjenesten.

Vi kan bringe denne aftale til opnår med omgående virkning ved at sende dig et varsel pr. e-mail, hvis du er i væsentlig misligholdelse eller indstiller driften af din virksomhed. Ved ikrafttræden af denne aftales ophør, uanset årsag, skal alle rettigheder, du er tildelt i henhold til denne aftale, herunder din mulighed for at opnå adgang til softwaren eller tjenesten, straks ophøre, og du skal omgående slette eller destruere vores fortrolige oplysninger. Afsnittene (softwarelicens) (open source-software), (acceptabel brug), (ejerskab), (ansvarsfraskrivelse), (ansvarsbegrænsning), (fortrolige oplysninger) og privatlivspolitikken skal overleve ophør af denne aftale.

Ansvarsfraskrivelse. Garantivilkårene for enheden er anført i den begrænsede garanti med dens specifikke vilkår. Tjenesten (dvs. cloud management, mobile apps) eller softwaren leveres til dig i den stand, den er og forefindes, og vi og vores licensgivere og leverandører fraskriver os udtrykkeligt enhver garanti og forpligtelse af enhver art, udtrykkelig såvel som stiltiende, herunder garantier eller betingelser vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed, tilfredsstillende kvalitet og ikke-krænkelse. Vi garanterer ikke, at fejl vil blive rettet, eller at softwaren eller tjenesten vil opfylde dine krav; være kompatibel med dit hjemmenetværk, din computer eller din mobilenhed; vil være tilgængelig på en uforstyrret, rettidig, sikker eller fejlfri basis; eller at den vil være nøjagtig eller pålidelig. Ingen anbefaling eller oplysninger, hverken mundtlige eller skriftlige, som du har fået fra os via softwaren eller tjenesten, skal udgøre nogen garanti. Vi afgiver ingen erklæringer vedrørende noget indhold, der er indeholdt i eller opnås adgang til via softwaren eller tjenesten, og vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, overholdelse af ophavsrettigheder, lovligheden eller sømmeligheden af materiale indeholdt i eller som der opnås adgang til via softwaren eller tjenesten.

Skadesløsholdelse. Du vil forsvare og skadesløsholde os mod krav fra tredjepart, der udspringer af eller vedrører din eller brugernes overtrædelse af lovgivningen i forbindelse med brug af softwaren eller tjenesten, eller din eller brugernes brug af softwaren eller tjenesten i strid med denne aftale. Vi giver dig meddelelse om et sådant krav inden for en rimelig frist efter, at vi er blevet bekendt med kravet, og vil samarbejde med dig i rimeligt omfang, for så vidt angår dine anmodninger om assistance. Du må ikke indgå forlig eller lignende vedrørende et skadesløsholdt krav uden forudgående skriftligt samtykke.

ANSVARSBEGRÆNSNING

I det maksimale omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen, skal vi under ingen omstændigheder være ansvarlige for tab af indtjening eller forretningsmuligheder; tab af brug af tjenesten eller andre filer, informationsoplysninger eller indhold, som du sender ved brug af tjenesten; tab af indtægt; tab af goodwill; driftstab; tab af data; eller for eventuel erstatning af et konkret dokumenteret tab; indirekte tab eller følgeskader i henhold til en given ansvarsteori. Under alle omstændigheder skal vores ansvar i henhold til denne aftale ikke overstige det største beløb af enten (i) de samlede gebyrer, der er betalt eller som skal betales til os for din adgang til og brug af softwaren eller tjenesten i den 12-måneders periode, der ligger forud for den hændelse, der giver anledning til kravet, eller (ii) faktisk erstatning, som ikke overstiger 500 TRY eller tilsvarende i lokal valuta.

Fortrolige oplysninger. Du må alene bruge fortrolige oplysninger, der er fremlagt for dig, til at udøve dine rettigheder og opfylde dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Du vil alene fremlægge sådanne fortrolige oplysninger til de af dine medarbejdere, tjenesteleverandører eller kontraktsparter, som har brug for de fortrolige oplysninger på en need-to-know-basis, for så vidt angår denne aftale, og som er underlagt en forpligtelse, der er mindst lige så restriktiv som din forpligtelse i henhold til denne aftale, dog således at (a) du altid vil udvise rimelig forsigtighed omkring at beskytte de fortrolige oplysninger, og (b) du må fremlægge de fortrolige oplysninger i det omfang, fremlæggelsen er påkrævet i henhold til lovgivningen, efter du har givet meddelelse om en sådan påkrævet fremlæggelse, når dette er praktisk muligt, og har givet os en rimelig mulighed for at bestride og begrænse omfanget af en påkrævet fremlæggelse.

Meddelelser. Enhver meddelelse, der leveres af os til dig i henhold til denne aftale, vil blive leveret pr. e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto. Du skal fremsende juridiske meddelelser eller anden korrespondance med attention til CFO – WAOO KABLOSUZ İLETİŞİM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. at Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No: 5 Çelik İş Merkezi (postnummer 34394) Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul, Tyrkiet.

Overholdelse af lovgivningen: Hver part vil overholde alle love, der er gældende for de handlinger, der forudsættes i denne aftale.

Lovvalg. Denne aftale er omfattet af lovgivningen i Tyrkiet.

Databeskyttelse og dataindsamling. Du bedes læse privatlivspolitikken (som findes på www.waoo.dk/data-privacy), der indeholder oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og fremlægger personoplysninger og øvrige oplysninger, som vi indsamler sammen med softwaren eller tjenesten. Du samtykker til vores indsamling, brug og fremlæggelse af sådanne oplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken. Derudover accepterer du, at du vil være ansvarlig i henhold til gældende databeskyttelseslove for indsamling, overdragelse og anden behandling af personoplysninger af dig og os i forbindelse med din brug af softwaren eller tjenesten, hvilket kan omfatte overdragelse og behandling uden for det land, hvor oplysningerne blev indsamlet. Du accepterer endvidere, at du vil give alle nødvendige varsler og indhente alle nødvendige samtykker til at tillade dig og os at indsamle, bruge, overdrage og fremlægge alle personoplysninger som forudsat i privatlivspolitikken i overensstemmelse med alle gældende love og alle øvrige juridisk bindende forpligtelser.