{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Handelsbetingelser

Waoo A/S

Disse handelsbetingelser er gældende for alle forbrugerkøb af varer på hjemmesiden www.waoo.dk (”hjemmesiden”).

Hjemmesiden drives af og aftaler om køb indgås med:

Waoo A/S
True Møllevej 9
8381 Tilst
Danmark
CVR-nr. 28 99 07 90

(”Waoo”, ”vi”, ”os”, ”vores”)

Telefon: 70 70 20 71
E-mail: kampagne@waoo.dk

Disse handelsbetingelser gælder alene for køb af varer på hjemmesiden. For abonnementstjenester på internet, TV, telefoni mv. gælder særskilte abonnementsvilkår indgået mellem dig og Waoo eller dit lokale fibernetselskab.

1 Bestilling

 • Køb af varer fra hjemmesiden gælder alene for forbrugere. Du skal være fyldt 18 år for at handle på hjemmesiden og være Waoo Fiber-kunde hos et af fibernetselskaberne bag Waoo. Du kan finde en liste over fibernetselskaberne bag Waoo på hjemmesiden.
 • Alle aftaler om køb via hjemmesiden indgås på dansk. Ved din bestilling accepterer du disse handelsbetingelser og at have læst og forstået dem.
 • Når du har bestilt den ønskede vare på hjemmesiden og har modtaget en ordrebekræftelse, foreligger der en bindende aftale mellem dig og Waoo. Det fremgår af ordrebekræftelsen, hvilke varer du har købt.
 • Ordrebekræftelse, eventuel ordreformular og disse handelsbetingelser med eventuelle bilag udgør købsaftalen mellem dig og Waoo. Såfremt købsaftalen indgås på baggrund af et kampagnetilbud, vil vilkårene i kampagnetilbuddet tillige indgå som en integreret del af købsaftalen. Vi opbevarer en kopi af din købsaftale i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som du kan få udleveret ved at rette henvendelse til vores kundeservice.
 • Såfremt du har oplyst en e-mailadresse til Waoo, er Waoo berettiget til at kommunikere med dig via den opgivne e-mailadresse. Meddelelser fremsendt til den af dig oplyste e-mailadresse har samme juridiske retsvirkning, som hvis de var modtaget med almindelig post.

2 Fortrydelsesret

 • Du har ret til at træde tilbage fra købsaftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Fortrydelsesretten finder kun anvendelse for aftaler indgået ved fjernsalg eller indgået uden for Waoos faste forretningssted.
 • For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Waoo din beslutning om at fortryde købsaftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Der er vedlagt en standardfortrydelsesformular til brug herfor som bilag 1 til disse handelsbetingelser. Brugen af standardfortrydelsesformularen er imidlertid ikke obligatorisk for at fortryde købsaftalen.
 • Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 • Hvis du udøver fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som tilbydes), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Waoo har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købsaftalen. En sådan tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Waoo forbeholder sig retten til at tilbageholde det ovenfor nævnte beløb, indtil varen er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.
 • Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering af varen er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt. Hvis du fortryder købet, skal varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har givet os meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten, sendes til:

Waoo A/S
True Møllevej 9
8381 Tilst
Danmark

 • Fortrydelsesretten gælder ikke for levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.
 • Du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

3 Levering

 • Varer bestilt på hjemmesiden leveres kun til adresser inden for Danmarks grænser. Levering til ikke-brofaste øer, Færøerne eller Grønland kan alene ske efter særskilt aftale via henvendelse til vores kundeservice.
 • Varen leveres til den adresse, du har oplyst ved bestillingen. Forsendelsesmåden for varen oplyses ved bestillingen og vil fremgå af din ordrebekræftelse. Du skal selv sørge for, at det er muligt at levere varen til den valgte leveringsadresse. Hvis du ikke er hjemme ved leveringen, vil du modtage en besked med henblik på fornyet levering. Ved forgæves levering, der skyldes dine forhold, kan du blive opkrævet ekstra leveringsomkostninger.
 • Risikoen for en bestilt vares hændelige undergang overgår til dig, når varen er overgivet til dig, eller den som du måtte have bemyndiget til at tage imod varen på dine vegne.
 • Vi bestræber os altid på at levere bestilte varer hurtigst muligt. Vores sædvanlige leveringstid er cirka 5-7 hverdage, men leveringstiden kan variere afhængig af den valgte forsendelsesmåde. Den forventede leveringstid oplyses i forbindelse med din bestilling og vil fremgå af ordrebekræftelsen. Varen vil senest blive leveret 14 dage efter modtagelsen af din ordrebekræftelse. Såfremt du ved din bestilling har købt flere varer, vil vi i de fleste tilfælde sende disse samlet på én gang, men din ordre kan splittes op i flere delforsendelser og leveringstidspunkter.
 • Hvis leveringen af varen er forsinket, giver vi dig hurtigst muligt besked herom, samt om hvornår du kan forvente, at din vare bliver leveret.

4 Priser og betaling

 • Prisen, som skal betales for varen, oplyses ved bestillingen og vil fremgå af ordrebekræftelsen.
 • Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner og er inklusive moms.
 • Prisen for varen er angivet inklusive fragt og levering.
 • Prisen for varen vil på vegne af Waoo blive opkrævet af dit lokale fibernetselskab på den næstkommende abonnementsbetaling for din fiberforbindelse eller ved fremsendelse af faktura. Ved fremsendelse af faktura er betalingsfristen [10] Der pålægges ikke gebyrer ved betalingen.
 • Din betaling vil tidligst blive trukket, når vi afsender varen. Såfremt du har bestilt flere varer, der ikke kan afsendes på én gang, vil vi enten trække det samlede beløb, når den sidste vare afsendes, eller trække beløbet for hver delforsendelse hver for sig, efterhånden som de enkelte delforsendelser afsendes.
 • Ved forsinket betaling er Waoo berettiget til opkrævning af rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

5 Reklamationsret

 • Købelovens regler om mangler er gældende for alle varekøb på hjemmesiden.
 • Når du handler på hjemmesiden, har du i overensstemmelse med købeloven 24 måneders reklamationsret over for eventuelle fejl og/eller mangler. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
 • Det er en betingelse for reklamationsretten, at du reklamerer inden ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen og/eller fejlen ved varen.
 • Reklamationsretten omfatter ikke fejl og/eller mangler, der er opstået som følge af fejlagtig brug eller opbevaring af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.
 • Ved returnering af en vare skal den pakkes i forsvarlig emballage. Ved berettiget reklamation refunderer vi de rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen.
 • Du kan reklamere over en vare ved henvendelse til vores kundeservice. I din henvendelse skal der være en fyldestgørende beskrivelse af reklamationen samt kopi af kvitteringen og/eller fakturaen. Ved udøvelse af reklamationsretten skal du sende den mangelfulde og/eller fejlbehæftede vare til nedennævnte adresse sammen med en beskrivelse af manglen og/eller fejlen:

Waoo A/S
True Møllevej 9
8381 Tilst
Danmark

 • Hvis købesummen skal tilbagebetales, overføres købesummen til den konto, hvorfra der er sket betaling.

6 Behandling af personoplysninger

7 Tvister og klager

 • I tilfælde af en tvist mellem dig og Waoo om forhold, der udspringer af købsaftalen, kan du klage til Waoo, der herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse vil træffe en afgørelse.
 • Du kan endvidere indbringe din klage for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

 • Du kan tillige indbringe din klage via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adressen kampagne@waoo.dk.
 • Vedrører din klage vores behandling af dine personoplysninger, kan klagen indbringes for:

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5
  1300 København K
  datatilsynet.dk

 • Tvister vil i øvrigt i videst muligt omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af købsaftalen.

Bilag 1

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR