{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

GENNEMSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER FOR AT SIKRE ADGANG TIL DET A╠ŐBNE INTERNET FOR WAOO MOBIL

Europa-parlamentets og Ra╠Ődets forordning (EU) 2015/2120 (netneutralitetsforordningen) sikrer slutbrugeres adgang til et frit og a╠Őbent internet, sa╠Őkaldt netneutralitet.

Nedenfor kan du se en n├Žrmere beskrivelse af hvorledes Waoo Mobil lever op til de konkrete bestemmelser i forord- ningens artikel 4, stk. 1 litra a) ÔÇô e) som beskriver kravene til oplysninger der skal stilles til ra╠Ődighed for slutbrugere.

a) oplysninger om, hvordan trafikstyringsforanstaltninger, der anvendes af den pa╠Őg├Žldende udbyder, kan pa╠Ővirke kvaliteten af internetadgangstjenesterne, slutbrugeres privatliv og beskyttelsen af deres personoplysninger

I mobile netv├Žrk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik pa╠Ő at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til ra╠Ődighed, tilg├Žngelig teknologi og frekvensressourcer (2G, 3G, 4G), samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete type trafik.
Waoo Mobil prioriterer trafikken i fibernettet efter trafiktype for at sikre bedst mulig brugeroplevelse hvis der skulle opsta╠Ő fysiske og/eller logiske fejl i netv├Žrket. Prioriteringen er opdelt i:

ÔÇó Signaleringstrafikprioriteresoverandentrafik
ÔÇó Taletrafikprioriteresoverdatatrafik
ÔÇó Datatrafikbehandleslige(Apps,Websurfing,Video,Billedeoglyd)

Til dette forma╠Ől anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i 3GPP TS 36.331, TS 36.304 og lignende.

b) En klar og forsta╠Őelig forklaring pa╠Ő, hvordan m├Žngdebegr├Žnsning, hastighed og andre tjenestekvalitetsparametre i praksis kan pa╠Ővirke internetadgangstjenester, og navnlig forbruget af indhold, applikationer og tjenester

Waoo Mobil leverer internetadgang via Telias mobilnetv├Žrk (GPRS/EDGE/3G og 4G) og operer med begr├Žnsninger i datam├Žngder i henhold til dit abonnement, og garanterer de hastigheder der markedsf├Şres.

Eks: Jo mere data du bruger, jo hurtigere vil du na╠Ő gr├Žnsen for den m├Žngde data, der er inkluderet i dit abonnement. Hvis dit dataforbrug overskrider den inkluderede m├Žngde data, neds├Žttes hastigheden til 120 Kbit/s. Dette betyder, at du stadig kan benytte internettet, men dog i et meget begr├Žnset omfang. Udgangspunktet er, at en h├Şjere hastighed er ensbetydende med en bedre brugeroplevelse. Med en hastighed pa╠Ő 120 Kbit/s kan visse datakr├Žvende tjenester derfor v├Žre sv├Žrt- eller direkte utilg├Žngelige, og mindre datakr├Žvende tjenester kan forekomme langsommere.

Undtagelser herfor er dog ved fejlsituationer eller andre uforudsete h├Žndelser, eksempelvis som n├Žvnt under punkt a), idet trafikken prioriteres i nettet efter de forskellige tjenester, sa╠Ő brugeroplevelsen sikres for de tjenester der stiller s├Žrlige krav til trafikstyring.

c) En klar og forsta╠Őelig forklaring pa╠Ő, hvordan eventuelle tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, som indga╠Őr i slutbrugerens abon- nement, i praksis kan pa╠Ővirke de internetadgangstjenester, der leveres til den pa╠Őg├Žldende slutbruger

Et Waoo Mobil abonnement giver mulighed for at Streame live TV eller Video on demand gennem smartphone appÔÇÖs sa╠Ősom ÔÇŁWaoo TVÔÇŁ.

Den tilg├Žngelige netv├Žrksd├Žkning er afg├Şrende for muligheden for at streame video, samt den oplevede billedkvalitet. Som eksempel starter Waoo TV App ╠üen op pa╠Ő den laveste billedkvalitet og skifter straks til den bedst mulige billedkvalitet. Der kr├Žves minimum en 3 Mbit/s forbindelse for at opna╠Ő en god billedkvalitet pa╠Ő Waoo TV. Waoo TV kan ikke anvendes, hvis dataforbruget har overskredet den inkluderede m├Žngde data.

d) En klar og forsta╠Őelig forklaring af den minimale, den normalt tilg├Žngelige, den maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for sa╠Ő vidt anga╠Őr faste net, eller af den ansla╠Őede maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for sa╠Ő vidt anga╠Őr mobilnet, og hvordan betydelige afvigelser fra de respektive annoncerede up- og downloadhastigheder kan pa╠Ővirke ud├Şvelsen af slutbru- gernes rettigheder som fastsat i artikel 3, stk. 1

Du kan, afh├Žngigt af abonnementstypen, benytte dit abonnement til tale, sms og data, hvor der er mobilnetv├Žrks- d├Žkning. Du skal v├Žre opm├Žrksom pa╠Ő, at d├Žkning og datahastighed er afh├Žngig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle d├Žkningsm├Žssige hindringer. Alt afh├Žngig af disse forhold kan d├Žkningen derfor variere i forhold til det oplyste.

Eks: D├Žkningen kan blive pa╠Ővirket af om du opholder dig inde i en bygning der er opf├Şrt af signalh├Žmmende materialer, om du er til en begivenhed hvor der er ekstraordin├Žr mange mennesker samlet der tilga╠Őr den samme mast eller om du er opholder dig et sted hvor mobilnetv├Žrket er svagt i d├Žkning.

Abonnementet giver adgang til brug af datatrafik pa╠Ő Telias mobilnetv├Žrk (GPRS/EDGE/3G og 4G). Telia garanterer ikke for datahastigheden, men garanterer alene et interval for den datahastighed, som du kan regne med. Hvor der ikke er 4G eller 3G d├Žkning, vil forbindelsen ga╠Ő over pa╠Ő GPRS/EDGE
netv├Žrket, og du vil derved opleve en lavere hastighed. Yderligere begr├Žnsninger er n├Žvnt under punkt c)

Du kan fa╠Ő oplysning om radiod├Žkning og tilg├Žngelige hastigheder pa╠Ő Telias d├Žkningskort www.telia.dk/kundeservice/ dakning-og-drift/dakningskort/

e) En klar og forsta╠Őelig forklaring om de afhj├Žlpende foranstaltninger, der sta╠Őr til ra╠Ődighed for forbrugeren i overens- stemmelse med national ret i tilf├Žlde af vedvarende eller regelm├Žssigt forekommende uoverensstemmelse mel- lem internetadgangstjenestens faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed og de kvalitetsparametre, der er angivet i henhold til litra a)-d).

Jf. Abonnementsvilka╠Őr for Waoo Mobil tjenesten g├Žlder, at oplysning om Waoo Mobil til enhver tid v├Žrende kvalitets- og serviceniveau, herunder ogsa╠Ő sa╠Ő vidt muligt leveringstider, kan fa╠Ős ved henvendelse til Waoo Mobil.

Abonnementsvilka╠Őrenes punkt 9 beskriver hvilke afhj├Žlpende foranstaltninger der sta╠Őr til ra╠Ődighed for forbrugeren sa╠Őfremt Waoo Mobil misligholder sit ansvar for fejlretning, er skyld i, at de bestilte tjenester ikke leveres i overensstem- melse med de aftalte leveringstider eller der opsta╠Őr fejl i de leverede tjenester.

Abonnementsvilka╠Őrene findes her: www.waoo.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkar/

Download som PDF